Lunger

 Mistanke      
 • Hoste >4-6 uger hos lungeraske
 • Ændring i hoste >4-6 uger
 • Åndenød
 • Smerter i brystkassen
 • Hæmoptyse
 • Hæshed/Stridor >3-4 uger
 • Almen symptomer       
 • Eksempler
              o    Adenocarcinom
              o    Planocellulært carcinom
              o    Små-cellet carcinom
              o    Mesotheliom
              o    Metastaser       
 Filterfunktion  Henvisning til røntgen af thorax, evt. CT  
 Begrundet mistanke  Afhængig af fund her  


Cancer med primær oprindelse i lungerne (omfatter ikke lungehindekræft). Opdeles i hovedtyperne (WHO): småcellet carcinom 20%, planocellulært carcinom 30%, adenocarcinom 35% og storcellet carcinom 10%. De sidste tre typer går under samlebetegnelsen: ikke-småcellet carcinom (NSCLC).

De fire histologiske typer udgør mere end 95% af alle maligne lungetumorer. De resterende 5 % inkluderer mesoteliom, karcinoider, mukoepidermoide karcinomer etc. 

Årsag: Tobaksrygning er årsagen til ca. 90% af alle lunge-kræfttilfælde. Det er estimeret, at hyppigheden hos kvinder indenfor ca. 10 år vil overstige hyppigheden hos mænd. Forekommer især hos storrygere, hvor risikoen er 20 gange højere. Andre årsager til lungekræft er asbest, luftforurening, radon og røntgenbestråling. Der diagnosticeres ca. 4000 nye tilfælde årligt i Danmark.


Behandling
: Småcellet lungecancer (SCLC) behandles med kemoterapi i ca. 4 mdr. (carboplatin plus etoposid). Hos de ca. 25%, hvor sygdommen er regional gives også stråleterapi. Ved recidiv er der mulighed for yderligere behandling med kemoterapi. Herudover tilbydes profylaktisk helhjernebestråling til patienter med behandlingsrespons, idet risikoen for udvikling af hjernemetastaser er stor. 

Den primære behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) er kirurgi. Kun ca. 20% er resektable, ofte fordi sygdommen opdages for sent. I primærsektoren bør der tidligt fattes mistanke, når rygere henvender sig med en forværring af hoste eller andre luftvejssymptomer og et negativt rtg. af thorax udelukker ikke lungekræft. Efter resektion henvises patienter med stadium II-IIIa (TNM) til adjuverende kemoterapi (3 mdr. cisplatin + vinorelbine).

Patienter med potentielt operable tumorer, men svært nedsat lungefunktion kan evt. få stereotaktisk stråleterapi. Patienter med mere fremskreden men dog regional sygdom: stadium IIIa+b behandles med kemoterapi og strålebehandling. Stadium IIIb med pleuraekssudat behandles som stadium IV patienter med kemoterapi alene, udvalgte patienter kan tillige tilbydes behandling med angiogenesehæmmeren bevazicumab (Avastin®). Behandlingen resulterer i objektivt respons hos ca. 25%.

Ved sygdomsprogression tilbydes patienter i god almentilstand 2. linie behandling med docetaxel (Taxotere®) eller med pemetrexed (Alimta®). Knap 10% opnår objektiv respons, men 30% får det bedre. Siden kan 3. linie behandling med erlotinib (tbl. Tarceva®) anvendes til udvalgte patienter. 


Prognose
: Fem års overlevelsen ved lungecancer i Danmark er 9%, læs mere på: 

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) www.lungecancer.dk 

For ikke-småcellet lungekræft er overlevelsen fordelt på følgende stadier:
Stadium IA: 60%,  Stadium IB: 40%,  Stadium IIA: 30%,  Stadium IIB: 25%,  Stadium IIIA: 15% 


For yderligere information se sundhedsstyrelen:

Oversigt over indgang til pakkeforløb for lungekræft

Pakkeforløb for lungekræft 2016

 

 

 


Senest opdateret: 27. februar 2018