Behandling af smerter hos patienter med cancer sygdom

Behandling af smerter hos patienter med cancer sygdom

Behandling, af smerter hos patienter med cancer, hvor 80-90 procent af patienterne med dissemineret cancer har smerter.

 

 • Cancersmerter er ofte dynamiske og kan veksle meget over tid. Hyppig monitorering af smerter og effekt af smertestillende behandling er derfor nødvendig.
 • Behandling omfatter som hovedregel døgndækkende basisbehandling og hurtigtvirkende pn. medicin.
   
 • Der er ofte flere forskellige smertetyper involverede. Det er derfor ofte nødvendigt at behandle med forskellige typer analgetica således at alle smertetyper tilgodeses.
   
 • Akutte smerter kan optræde ved sygdomsdebut, men også undervejs i forløbet, i forbindelse med sygdomsprogression. Ved pludselig forværring skal det derfor afklares om der er sket behandlingskrævende ændringer i sygdommen fx tværsnitsyndrom, fraktur, komplikationer etc.
 • Kroniske smerter optræder: 
            o  Hvor den tilgrundliggende årsag ikke kan fjernes med operation, strålebehandling eller kemoterapi 
            o  Hvor behandling har medført varige skader på det normale væv, som ikke kan afhjælpes
            o  Hvor nervesystemet er sensibiliseret, som ved kroniske smertetilstande uden cancerbaggrund

 • Cancerpatienter har ofte andre symptomer som ledsager eller forværrer smerter fx træthed, kvalme, appetitløshed, angst depression, søvnløshed og social isolation.
   
 • Psykiske faktorers indflydelse på smerterne skal respekteres og tilgodeses. Medikamentel behandling af angst og depression bør ofte tilbydes sammen med psykologisk støtte. 
 
 
Sociale faktorer er ofte et vigtigt tema, og bør tilgodeses af det behandlende team af egen læge, hjemmepleje, hospitalsafdeling, palliative teams. Emner som bør forberedes og varetages i god tid kan f eks være:

 • Afklaring af sociale/økonomiske forhold herunder tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Tryghed i patientens egne omgivelser, herunder afklaring af mulighed for plejeorlov til pårørende i det terminale forløb.
 • Hjælpemidler til hjemmet
 • Kroniker eller -terminal tilskud til medicin.
   

Behandling af lette til moderate smerter adskiller sig ikke fra anden basal smertebehandling, men hos cancerpatienter kan der være grund til at være mindre tilbageholdende med stærke smertestillende præparater (opioider). Det er dog vigtigt at undgå unødvendigt store doser.

Mange cancerpatienter er bange for at få morfin, og for den vanedannende effekt. Samtale og grundig information er derfor en væsentlig baggrund for at kunne give en god smertebehandling til cancerpatienten.

De psyko-sociale og eksistentielle problemer der er forbundet med sygdommen lindres bedre med psykosocial støtte.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel