1. Generelt

Under psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer (alkohol eller andre psykoaktive stoffer) omtales en række lidelser, der i klinisk sammenhæng kaldes misbrug og afhængighed, men da ofte bruges på en upræcis måde.

Skadeligt brug, dvs. indtagelse af alkohol eller andre stoffer på en sådan måde, at der er opstået en fysisk eller psykisk skade (herunder nedsat dømmekraft og uhensigtsmæssig adfærd) i mindst en måned eller gentagne gange inden for 1 år.


Hos WHO har man udviklet et afhængighedssyndrom

Hvis tre eller flere af følgende faktorer har været til stede i mindst en måned eller gentagne gange inden for et år: 

  • En stærk trang til at indtage det pågældende stof (craving)
  • Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen
  • Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse
  • Toleransudvikling
  • Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug
  • Fortsat brug trods erkendt skadevirkning.
Der anvendes to inddelinger.
  • Efter rusmidlet: alkohol, opioider, cannabinoider, sedative/hypnotika, kokain, andre centralstimulernede stoffer, hallucinogener, tobak og flygtige opløsningsmidler
  • Efter klinik: akut intoksikation (beruselse), skadeligt brug, afhængighedssyndrom, abstinenstilstand, delirøs abstinenstilstand, psykotisk tilstand m.fl

Hvert af de nævnte psykoaktive stoffer kan ud over beruselse medføre flere af de øvrige kliniske tilstande.

Da rusmidler virker forskelligt i hjernen, kan de give anledning til meget brogede kliniske billeder, der yderlige kompliceres af, at der ofte foreligger et blandingsmisbrug af forskellige stoffer.

Hertil kommer, at der ofte er psykiatrisk komorbiditet fx Nervøse tilstande – Angsttilstande og Depression. (kapitel om Psykiske sygdomme). Der kan derfor være store diagnostiske vanskeligheder.

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel