Alkohol – Akutte tilstande

Alkohol – Akutte tilstande

Alkohol – akutte tilstande –  akut alkoholindtagelse, der med stigende promille medfører tiltagende forstyrrelse af psykiske og motoriske funktioner samt ændret adfærd.

Beruselse og abstinenstilstande

Beruselse

Akut alkoholindtagelse, der med stigende promille medfører tiltagende forstyrrelse af psykiske og motoriske funktioner samt ændret adfærd.

Abstinenstilstande optræder hos personer med alkoholafhængighed og opstår ved betydelig nedsættelse eller ophør af alkoholforbrug efter periode med et væsentligt forbrug.

Symptomer

Beruselse: Opstemthed, øget taletrang, svækkelse af motorik (styringsbesvær, snøvlende tale), nedsat emotionel kontrol, svækkede kognitive funktioner og social utilpasset evt. aggressiv adfærd.

Svær beruselse kan være livsfarlig, især hvis den miskendes. Der er nedsat bevidsthedsintensitet og nedsat psykomotorisk tempo. Ved tiltagende forgiftning somnolens, dvs. kan kun reagere ved kraftig stimulation og da på usammenhængende vis.

Abstinenssymptomer

Indre uro, angst og søvnbesvær, autonom hyperaktivitet (sved og puls >100), motorisk uro med rysten på hænderne (mandolinfeber), generel utilpashed, kvalme. I sværeste tilfælde: delirium tremens med desorientering i tid sted og egne data samt hallucinationer og vrangforestillinger.

Der kan udvikles abstinenskramper. Svære abstinenstilstande kan være livstruende. Delirium tremens kræver indlæggelse.

Årsager

Beruselse afspejler mængden af indtaget alkohol inden for et givet tidspunkt, men der er varierende følsomhed for alkohol, især afhængigt af hvor hyppigt og hvor meget alkohol de pågældende vanemæssigt indtager. Beruselse ses typisk efter indtagelse af større mængder alkohol end vanligt, og især når alkohol indtages på tom mave eller som champagne, alkopops eller med sodavand, der indeholder kulsyre, idet absorptionen herved bliver hurtigere.

Disponerende faktorer for øget oplevelse af beruselse er træthed eller sygdom, samtidig behandling med forskellige former for medicin, især sederende og euforiserende stoffer. Beruselsens varighed afhænger af eliminationen af alkohol, som ikke kan fremmes ved indtagelse af kaffe eller fysisk aktivitet.

Abstinenstilstande

Optræden af abstinenssymptomer afspejler, at centralnervesystemet er blevet vænnet til påvirkning med alkohol med metabolisk tilpasning, således at ophør med indtagelse udløser abstinenssymptomer.

Differentialdiagnoser

Beruselse: Der er ved beruselse påvirkning af bevidsthedsniveauet, og alle tilstande, der påvirker bevidsthedens intensitet eller klarhed, vil være differentialdiagnoser, især indtagelse af andre rusmidler, forgiftning med forskellige stoffer, inklusive medicin, hypoglykæmi, begyndende diabetisk og hepatisk koma, neurologiske sygdomme med styringsbesvær, fx neuropati, og tremor, fx familiær tremor og morbus parkinson. 

Udredning/diagnosticering

Den kliniske undersøgelse med grundig observation og relevant anamnese er central. Bestemmelse af alkoholkoncentrationen i udåndingsprøve eller serum-ethanol kan være oplysende, idet en person kan have en høj promille uden at være synderligt beruset, men primært nødvendig ved mistanke om svær forgiftning.

Generel somatisk undersøgelse mhp diffentialdiagnoser er vigtige. Ved svær alkoholpåvirkning bør personen indlægges til observation.

 

Abstinenssymptomer

Grundig klinisk observation og relevant anamnese samt neurologisk undersøgelse central. Svære abstinenstilstande kræver henvisning til psykiatrisk skadestue eller indlæggelse.

Særlig vigtig differentialdiagnose (eller komplicerende lidelse) er Wernicke syndrom syndrom: bevidsthedsforstyrrelse, øjenmuskelpareser, ataxi og nystagmus. Skyldes B1-vitamin-mangel og skal straks behandles med 400 mg thiamin parenteralt og indlæggelse.

Komplikationer

Beruselse: Faldtraumer (cave subduralt hæmatom) og afkøling. Nedsat tærskel for aggressiv adfærd, der kan føre til vold mod andre og personen selv. Der er talrige velkendte sociale komplikationer i form af uhensigtsmæssig adfærd i forhold til familie og arbejdet, spirituskørsel, m.fl.

Abstinenstilstande

Forværring af abstinenstilstande med tiltagende bevidsthedssvækkelse og -plumring (delirium tremens), abstinenskramper og død.

Behandling 

Beruselse: Afhængigt af sværhedsgrad. Ved svær alkoholpåvirkning: Afrusning i psykiatrisk skadestue, evt. indlæggelse mhp. diagnostisk afklaring og grundig observation af tilstanden.

Ellers: Ophør med alkoholindtagelse. Opfølgende kontakt til egen læge eller henvisning til alkoholambulatorium vil være vigtige forebyggende tiltag.

Abstinenstilstande

Lettere abstinenstilstande behandles ambulant med benzodiazopeiner, fx med chlordiazepoxid, Klopoxid®, Risolid® med doser på 50-200 mg/døgn.

Sværere abstinenssymptomer kan kræve betydeligt højere dosering og vil da ofte kræve henvisning til psykiatrisk skadestue med henblik på abstinensbehandling eller indlæggelse i tilfælde af delirium tremens. Hovedbehandlingen er her store doser benzodiazepiner eller barbiturater under nøje observation.

Abstinensbehandling er vigtig for at forebygge kramper og forværring af abstinenstilstanden, men muligvis også for på længere sigt at hindre udvikling af endnu sværere former for alkoholafhængighed.

Abstinensmedicin bør udleveres med afmålte tabletter og doseringsskema med angivelse af nøjagtig dosering. Dosis kan nedsættes med 15 – 35 % pr dag, således at der kan sikres aftrapning i løbet af 7 – 10 dage.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel