Medicin administration

Medicin administration

Medicinadministration betyder personalets udlevering af medicin til patienten og hjælp med at indtage medicinen samt observation af patienten.

En stor del af den ældre befolkning mangler viden og forståelse for medicinens virkning og bivirkninger og kan samtidigt have problemer med koncentrationsbesvær, nedsat hukommelse, konfusion, som fører til både forvekslinger og forglemmelser.

Lægen informerer indgående patienten om brugen af medicinen, hvorledes den skal tages, og hvad den virker for. Til trods herfor har mange ældre dog ofte vanskeligheder med håndtering af medicinen, og fatale fejl og misforståelser opstår.

Borgere, som ikke er selvmedicinerende og som derfor har behov for hjælp til medicinhåndtering – herunder medicindosering, medicinadministration og medicinindtag vil imidlertid kunne klare sig i hjemmet, såfremt der ydes professionel hjælp til medicinhåndteringen.

Det er en lægelig opgave at behandle borgerens sygdomme og sygdomstilstande herunder at ordinere al medikamentel behandling. Borgerens egen læge er primært ansvarlig for borgerens totale medicinske behandling i de situationer, hvor borgeren samtidigt behandles af andre læger.

Hjemmesygeplejen er ifølge Sundhedsstyrelsen ansvarlig for at udføre lægeordineret behandling og observere patientens tilstand og effekten af sygepleje og behandling

Det er vigtigt at der er god  kommunikationen  og koordination mellem almen praksis, hjemmepleje og plejecenter og ikke mindst apotek.

Rigtig og sikker medicinanvendelse kan kun gennemføres i et kontinuerligt samspil og kommunikation mellem læger, apotekere og det sundhedspersonale, som fra hjemmesygeplejen yder borgerne hjælp med medicinhåndteringen.

Ordinationen kan foregå mundtligt ved direkte kontakt eller pr. telefon. Receptfornyelse kan i mange kommuner ske via edifact.

Hvis der sker ændringer i medicineringen f.eks. i forbindelse med indlæggelse bør hjemmeplejen fremsende eller faxe patientens medicinskema til lægen, som herefter kan bekræfte og tilbagesende medicinskemaet. 

Patienter, som har brug for hjælp til at holde styr på deres medicin, kan nu få (for et minder beløb) dosispakket deres medicin på apoteket. Medicinen doseres i pakker til hvert indtagelsestidspunkt og pakkes i den rækkefølge, som medicinen skal indtages. Patienten får udleveret dosispakker til en eller to uger ad gangen.

Det er tillige en stor hjælp for hjemmeplejen, der spare tid og undgår fejlmedicinering.

Egnede brugere er stabilt medicinerede patienter, der har brug for hjælp til at håndtere deres medicin.

Lægens ansvar

Receptudfærdigelse med angivelse af dosisdispensering. Formidling af information om nye ordinationer, ordinationsændring og seponering til apoteket. Ordinationerne skal påføres indtagelsestidspunkter, da de skal fremgå af dosisposerne. Anfør “kopi ønskes”, så fremsender apoteket en kopi af dosiskortet.

Enhver dosisdispensering bør starte med en medicingennemgang.

Hjemmesygeplejens og plejehjemspersonalets ansvar

Kontakt og informationsformidling til apoteket 
vedr. opstartsdato. Information til patienten om ordningen. Patientoplæring.

Nu er der med Lægemiddelstyrelsens receptserver, som indeholder oplysninger om alle danske borgers medicinindkøb igennem de seneste to år, åbnet mulighed for at alle sundhedsfaglige personer, også hjemmeplejen kan få adgang til opdateret medicinoplysninger, og se hvilken medicin, som er udskrevet til den enkelte patient på “Det fælles Medicinkort” på www.sundhed.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel