De sidste dage. Tværfagligt teambaseret samarbejde

De sidste dage. Tværfagligt teambaseret samarbejde

De sidste dage, med tværfagligt teambaseret samarbejde består af det basale palliativ team af primærsygeplejerskerne fra kommunens hjemmepleje samt den praktiserende læge, understøttet af hjemmehjælpere, socialrådgiver, psykolog, præst, m.fl.

 
Er det påkrævet inddrages støtte fra det lokale palliative team eller eventuelt hospice. For at patienterne kan opnå at tilbringe så megen god tid som muligt i deres eget hjem, er aktiv deltagelse af de to dominerende faggrupper påkrævet.
 

Flere patienter bør dersom de ønsker det få mulighed for at dø hjemme med støtte fra et velfungerende palliativt team.

1-2 dage efter patientens udskrivelse med en uhelbredelig sygdom er det væsentligt, at aktiv og opfølgende deltagelse betyder at sygeplejersken eller lægen tager kontakt til patienten og familien.

I første omgang eventuelt ved telefonopkald med henblik på at afklare patientens tilstand samt bl. a. planlægge opholdsstedet den sidste tid. Det kan være eget hjem, plejecenter, sygehusafdeling eller hospice. Ved enhver kontakt aftales den næste kontakt.

Patientens overgang fra (muligt) kurabel til inkurabel status kan betyde en krisesituation.

Lignende krisesituationer kan indtræffe ved patientens overgang til terminalt stadium. Det er væsentligt, at de involverede professionelle er vidende og opmærksomme på disse overgange. Kontakt og støttende samtaler kan afdække handlemuligheder i forhold til bekymringer, usikkerhed og angst.

Af afgørende betydning for patienten og de pårørendes oplevelse af den sidste tid i hjemmet kan være f.eks. økonomiske forhold.

Det er lægens ansvar at søge terminaltilskud (til dækning af medicinudgifter) hos Lægemiddelstyrelsen.

Hvorimod ansøgning om plejeorlov og tildeling af hjælpemidler m.m. (Serviceloven §§ 104-107) sker normalt via den kommunale hjemmepleje.

Sygemelding, førtidspensionering, forsikringsdækninger, hjælp til børnefamilier sker via socialrådgiveren. Kræftens Bekæmpelse kan evt. også yde støtte.

Indlæggelse på hospice er omfattet af det frie sygehusvalg. Det palliative team er afhængige af, at der opretholdes en velfungerende indbyrdes kommunikation med åben kommunikation telefonisk eller ad elektronisk vej, samt ad hoc møder til drøftelse af aktuelle problemer. I samarbejdsbogen i hjemmet vedlægges dokumentation samt notering af planlagte møder.

Oversigt over hospicer og støtteforeninger i Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel