Graviditet og nyresygdom

Graviditet og nyresygdom
 

For patienter med bestående nyresygdom er planlægning af graviditet en specialistopgave.

Så længe Kreatinin < 125 μmol/L og døgnproteinudskillelsen er < 1 gram/ døgn er chancen for en vellykket graviditet stor.

Maternelle og føtale komplikationer til graviditet, er forværring af nyrefunktion, hypertension, præklampsi, for tidlig fødsel og præmature børn. Nogle gange erkendes bestående nyresygdom først under graviditet.

Asymtomatisk bakteriuri er hyppigt hos kvinder i den fertile alder og skal som hovedregel ikke behandles. Derimod skal asymptomatisk bakteriuri hos den gravide kvinder behandles da der er stor risiko for ascenderende urinvejsinfektion, grundet fysiologisk dilatation af de fraførende urinveje.

Valg af antibiotika afhænger af dyrkningssvar under hensyntagen til foster. Ved temperatur > 38 °C ± flankesmerter skal intravenøs antibiotikabehandling overvejes.

Præklampsia er en tilstand der udvikler sig i 3. trimester, og som hyppigt er en komplikation ved graviditet hos nyresyge, og som ses overrepræsenteret ved 1. gangs gravide.

Symptomerne er hypertension, proteinuri, ødemer, eventuelt let forhøjet kreatinin og forhøjet urat. Hypertension defineres som > 140/90 mmHg eller en væsentlig stigning af BT i forhold til det målte første trimester BT. Symptomerne ved præklampsi er meget lig de symptomer der ses ved progression af nyresygdom, hvilket kan være et differentialdiagnostisk problem.

Første valgs antihypertensiva er labetalol og methyldopa. Som hovedregel skal diuretika undgås på grund af risiko for kompromitteret placentaperfusion og elektrolytforstyrrelser hos det nyfødte barn. Langtidsvirkende calciumantagonister som Nifedepine er ikke så vel undersøgt som labetalol og methyldopa men synes også sikre at anvende, som supplement til Trandate og methyldopa.

I tilfælde af udvikling af proteinuri og påvirket nyrefunktion under graviditet vil det ofte medføre for tidlig forløsning på maternel indikation.

Oftest vil man have en afventende holdning til udredning af proteinuri/let forhøjet kreatinin opstået under graviditet da en del tilfælde normaliseres spontant. Ved fortsat proteinuri/let forhøjet kreatinin efter 3-6 måneder vil man starte regelret udredning (nyrebiopsi)

Antihypertensiva der påvirker renin-angiotensin-aldosteron systemet som ACE-hæmmere, Angiotensin II receptor-antagonister, direkte renin-hæmmere, aldosteron- antagonister er kontraindicerede grundet øget risiko for malformationer. ACE-hæmmere er bedst undersøgt men der er ingen grund til at tro de andre hæmmere af renin-angiotensin systemet ikke skulle have samme virkning.

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel