Hypertensiv nefropati

Mangeårig hypertension kan medføre fortykkelse af blodkar i nyrerne (nefrosklerose benign).

Nefrosklerose udvikles som følge af iskæmisk skade af glomeruli som til sidst medfører tab af nefronet. Den vaskulære skade består af intimafortykkelse af arterierne i nyren samt glomerulære arterioler.

Symptomer/diagnostik

Patienter med benign nefrosklerose har ofte en mangeårig anamnese med hypertension, venstresidig hypertrofi af hjertet samt retinopati.

Nyrefunktionsnedsættelsen giver i sig selv ikke symptomer før creatininclearance er betragteligt nedsat. Patienterne vil ofte have beskeden proteinuri < 1 gram per døgn og normal urinmikroskopi. Ultralydsscanning vil ofte viste størrelsesreducerede nyrer med reduceret parenchymbræmme.

Ved mistanke om renovaskulær lidelse skal der laves renografi mhp udelukkelse af nyrearteriestenose.

Ved nydiagnosticeret hypertension bør der altid screenes med urin albumin/creatinin og plasma kreatinin for ikke at overse nyresygdom. 

Ved malign hypertension vil man typisk se patient med BT > 180/120, øjenbaggrundsforandringer (blødninger, eksudater, hæmorragier), synsforstyrrelser, hovedpine, og akut nyrepåvirkning (malign nefrosklerose). 

Behandling

Antihypertensiv behandling hvor behandlingsmål er BT 130/80.

Ved proteinuri bør der indgå ACE-hæmmer eller Angiotensin II blokade.

Oftest god effekt af diuretikum

Henvis til nefrolog ved

  • Forhøjede nyretal med normal størrelse nyrer
  • Proteinuri > 1 gram eller hurtig progression
  • Altid ved creatinin > 200 μmol/L, Cl crea < 60 ml/min med henblik på behandling af følgetilstande

Mistanke om renovaskulær hypertension kræver henvisning til specialist.

Mistanke om malign hypertension kræver altid akut indlæggelse.

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel