Lungekræft [Cancer pulmonis]

Lungekræft [Cancer pulmonis]

Lungekræft (Cancer pulmonis) er en af de mest almindelige kræftformer i Danmark med ca. 4.600 tilfælde årligt.

Lungekræft er en samlet betegnelse for kræft, hvor en ondartet svulst er opstået i lunger og bronkier. Svulsten fremkommer, når nogle celler i lungerne mister selvkontrol og begynder at dele sig.

Årligt rammes ca. 2335 mænd og 2265 kvinder af lungekræft og sygdommen forekommer oftest hos personer over 70-75 år.                                                         


Symptomer på lungekræft

 Mistanke      
 • Hoste >4-6 uger hos lungeraske
 • Ændring i hoste >4-6 uger
 • Åndenød
 • Smerter i brystkassen
 • Ophostning af blodigt slim
 • Hæshed/Stridor >3-4 uger
 • Almen symptomer       
 Undersøgelse

Henvisning til røntgen af thorax, evt. CT
Biopsi

 Begrundet mistanke  Afhængig af fund 


Lunger

Kræft med primær oprindelse i lungerne (omfatter ikke lungehindekræft).

Lungekræft opstår i lungernes celler og opdeles udfra vævsprøver i to hovedkategorier.


Småcellede carcinom(SCLC)
 
Småcellet carcinom 20%

Ikke-småcellede carcinom (NSCLC)
Planocellulært carcinom 30%
Adenocarcinom 35% 
Storcellet carcinom 10%

De fire histologiske typer udgør mere end 95% af alle maligne lungetumorer. De resterende 5 % inkluderer mesoteliom, karcinoider, mukoepidermoide karcinomer etc. 


Årsag

Tobaksrygning er årsagen til ca. 90% af alle lunge-kræfttilfælde. Det er estimeret, at hyppigheden hos kvinder indenfor ca. 10 år vil overstige hyppigheden hos mænd. Forekommer især hos storrygere, hvor risikoen er 20 gange højere.

Andre årsager til lungekræft er asbest, luftforurening, radon og røntgenbestråling. 

Behandling

Sygdommen stadieinddeles (TNM-systemet, UICC), for at vurdere hvilken behandling der vil have den bedste effekt.

TNM-systemet fra (UICC) International Cancer Control kategoriserer:

 • T beskriver, hvor dybt knuden (tumor) er vokset
 • N beskriver graden af spredning til lymfeknuder (nodes)
 • M beskriver, om der er spredning ud i kroppen (metastaser)

For hver stadieinddeling angives et tal som henviser til mere detaljerede oplysninger

Når T, N, M er bestemt kombineres de i en samlet vurdering, hvor man karakteriserer sygdommen som værende enten på stadie I, II, III eller IV.

Behandling afhænger af typen af lungekræft, hvor udbredt sygdommen er, ens almene tilstand og eventuelle anden sygdom.


Småcellet lungecancer (SCLC)
behandles med kemoterapi i ca. 4 mdr. (carboplatin plus etoposid). Hos de ca. 25%, hvor sygdommen er regional gives også stråleterapi. Ved recidiv er der mulighed for yderligere behandling med kemoterapi.Herudover tilbydes profylaktisk helhjernebestråling til patienter med behandlingsrespons, idet risikoen for udvikling af hjernemetastaser er stor. 


Ikke-småcellet lungecancer (NSCLC)
er den primære behandling kirurgi. Hos kun ca. 20% er det muligt at fjerne tumoren, ofte fordi sygdommen opdages for sent.

I primærsektoren bør der tidligt fattes mistanke, når rygere henvender sig med en forværring af hoste eller andre luftvejssymptomer og et negativt røntgen af thorax udelukker ikke lungekræft. Efter resektion henvises patienter med stadium II-IIIa (TNM) til forbyggende kemoterapi (3 mdr. cisplatin + vinorelbine).

Patienter med potentielt operable tumorer, men svært nedsat lungefunktion kan evt. få stereotaktisk stråleterapi (højdosis røntgenstråling fra flere vinkler mod et lille afgrænset område).

Patienter med mere fremskreden men dog regional sygdom: stadium IIIa+b behandles med kemoterapi og strålebehandling.

Stadium IIIb med væskeansamling mellem lungehinderne behandles som stadium IV patienter med kemoterapi alene, udvalgte patienter kan tillige tilbydes behandling med angiogenesehæmmeren bevazicumab (Avastin®). Behandlingen resulterer i objektivt respons hos ca. 25%.

Ved sygdomsprogression tilbydes patienter i god almentilstand 2. linie behandling med docetaxel (Taxotere®) eller med pemetrexed (Alimta®). Knap 10% opnår objektiv respons, men 30% får det bedre. Siden kan 3. linie behandling med erlotinib (tbl. Tarceva®) anvendes til udvalgte patienter. 

Prognose

Fem års overlevelsen ved lungecancer i Danmark er 16%

For ikke-småcellet lungekræft er overlevelsen fordelt på følgende stadier:

 • Stadium IA: 60%
 • Stadium IB: 40%
 • Stadium IIA: 30%
 • Stadium IIB: 25%
 • Stadium IIIA: 15% 


For yderligere information se sundhedsstyrelen:

Pakkeforløb for lungekræft – Pjece for patienter og pårørende

Vil du vide mere: Patientpjece om lungekræft fra Kræftens Bekæmpelse

Patientinformation: The European Lung Foundation (ELF)

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel