Palliation og kræft

Palliation og kræft

Ca. 8.000 ud af 41.720 patienter med nydiagnosticeret kræft per år kan ikke tilbydes helbredende behandling og kan således have behov for palliativ indsats allerede fra diagnosetidspunktet.

Herudover kan mange patienter få behov for palliativ indsats på et senere tidspunkt i sygdomsforløbet.

Hovedparten af patienter med fremskreden kræft har forskelligartede problemer og symptomer, bl.a. smerter, udtalt træthed, depression m. m. som fører til begrænsninger i den daglige aktivitet.

Den palliative indsats er kun i begrænset omfang lovgivningsmæssigt reguleret. Hospicetilbud er beskrevet i Sundhedsloven, herudover aftales indsatsen inden for rammerne af Sundhedsloven og Servicelovens bestemmelser om samarbejde med regioner og kommuner, herunder i regi af sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler og kan derfor variere afhængig af region.

På det palliative område skelnes der mellem basal palliativ indsats og specialiseret palliativ indsats, begge indsatser er tværfaglige. Den basale palliative indsats foregår i almen praksis, i kommunalt regi (hjemmepleje, plejeboliger) og på almene (ikke-palliative) sygehusafdelinger.

Den specialiserede palliative indsats foregår ved palliative teams, på palliative sengeafsnit på sygehusene og på hospices.

Hospice, palliative enheder og palliative teams er forskelligt organiseret i de forskellige regioner, for yderligere information se: Palliativguiden – REHPA

Alle kræftpatienter opholder sig igennem størstedelen af sygdomsforløbet i eget hjem (evt. plejebolig), og det gælder også i perioder, hvor patienterne har palliative behov. Langt størstedelen af patienterne har kun behov for palliativ indsats på det basale niveau. Den praktiserende læge vil være involveret i langt de fleste forløb i denne sammenhæng.

Der er dokumentation for, at både støtte fra praktiserende læge og fra specialiseret niveau øger muligheden for at blive i eget hjem også i den sidste tid, såfremt dette ønskes. Videncenter for Rehabilitering og Palliation arbejder med at kortlægge den palliative indsats i Danmark.

I 2009 blev der oprettet en Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL), som bl.a. har til formål at sikre udarbejdelse af landsdækkende, kliniske retningslinjer på området og at varetage driften af Dansk Palliativ Database (www.dmcgpal.dk).

PatientinformationPalliativguiden – Overblik over de palliative tilbud i Danmark.

Se ydligere: Smertebehandling – Behandling af smerter hos patienter med cancer. 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel