Delir som følge af akut intoksikation

Delir som følge af akut intoksikation

Delir ved akut intoksikation forstås den umiddelbare psykiske og somatiske virkning af indtagelsen af et psykoaktivt stof.

Ændringer af bevidshedsniveau, kognitive funktioner, perception, adfærd og psykofysiologiske funktioner og reaktioner. De akutte forstyrrelser er direkte forbundet med de akutte farmakologiske virkninger af stoffet og vil sædvanligvis fortage sig med tiden.

De akutte reaktioner og symptomer vil afhænge af stoffets art, dosis størrelse og administrationsmåden. Delir som følge af akut intoksikation er sjælden. Især intoksikation med centralstimulerende stoffer kan udløse delir, men delir kan også forekomme ved cannabis intoksikation.
 

Kokain og amfetamin:

Psykotiske symptomer forekommer hyppigt under akut intoksikation, men delir forekommer sjældent. De psykotiske symptomer drejer sig om perceptionsforstyrrelser med illusionære oplevelser, selvhenførende forestillinger og kortvarige psykotiske symptomer (visuelle, taktile og auditive hallucinationer, persekutive vrangforestillinger eller grandiøse vrangideer).

Symptomer er ledsaget af stærk angst. Psykotiske symptomer forsvinder sædvanligvis spontant i løbet af 1-2 døgn.

Delir ved intoksikation med centralstimulerende stoffer er tegn på svær intoksikation. Deliret er typisk hyperaktiv.


Der er ofte samtidig livstruende somatiske intoksikationssymptomer
:

  • Malign hyperterm
  • Hypertension
  • Hjertearytmier
  • Hjerteinsufficiens
  • Lungeødem
  • Nyreinsufficiens
  • Grand mal anfald og hjerneblødning. 
Behandling
Intoksikerede patienter med delir skal indlægges akut på intensiv afdeling, da delir er tegn på livstruende akut intoksikation. Der er nedsat krampetærskel. Der må ikke behandles med antipsykotika på grund af risiko for ophobede grand mal anfald (status epilepticus) og risiko for malign neuroleptika syndrom. Agitation skal behandles med benzodiazepiner. 

Cannabis

Psykotiske symptomer er ikke almindelige under cannabis-intoksikation, og delir er meget sjælden. Der kan forekomme forbigående hallucinationer og paranoide ideer, som oftest kun varer i timer. Cannabisforgiftning er ikke livstruende. Der er ikke beskrevet dødsfald som følge af forgiftning med cannabis alene. Delir på grund af cannabis forgiftning er ikke livstruende.

 
Behandling
Sjældent nødvendig. Psykisk støtte og ophold i stimulusfattige og rolige omgivelser er i reglen tilstrækkelig. Cannabis har en svag antikonvulsiv effekt, og der er ikke øget risiko for at udløse krampeanfald ved antipsykotisk behandling.
 
 
 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel