Tvangsindlæggelse – fremgangsmåde

Tvangsindlæggelse – fremgangsmåde

De nærmeste har pligt til at tilkalde en læge, hvis en person, der må antages at være sindssyg, ikke selv søger behandling.


Tilkaldelse af læge 

De nærmeste er den syges familie, pårørende og personer, der hører til den pågældendes husstand eller personalet på en institution. Hvis den syge ikke har pårørende, skal politiet tilkalde en læge, der så vidt muligt skal være den syges alment praktiserende læge eller lægevagten i området. 

Indlæggende læge

Hvis lægen på grundlag af sin undersøgelse skønner, at indlæggelse på psykiatrisk afdeling er nødvendig, skal lægen herefter søge at opnå patientens samtykke til indlæggelsen. Lægen skal give fornøden vejledning om formålet med indlæggelsen og om udsigterne til en bedring af tilstanden.

Det grundlæggende krav er, at patienten skal give et udtrykkeligt samtykke til indlæggelse og behandling, men et informeret samtykke kan også være stiltiende. Efter omstændighederne kan et stiltiende samtykke være tilstrækkelig, hvis der ikke er nogen tvivl om, at patienten er enig i frivillig indlæggelse og behandling.

Tvang må ikke benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt, for at opnå patientens frivillige medvirken, og hvis forholdene tillader det, skal patienten have en passende betænkningstid. Hvis patienten ikke giver samtykke til frivillig indlæggelse, skal lægen tvangsindlægge patienten, hvis betingelserne i psykiatrilovens er opfyldte. En lægeerklæring med henblik på tvangsindlæggelse må ikke udstedes af en læge, der er ansat på den psykiatriske afdeling, hvor tvangsindlæggelse skal finde sted. 

Lægeerklæringen

Denne skal bero på en aktuel undersøgelse, foretaget med henblik på indlæggelsen, og lægeerklæringen skal udfærdiges snarest muligt efter at undersøgelsen er afsluttet.

Lægeerklæringen skal indeholde:

  • Den formodede diagnose 
  • En beskrivelse af den psykotiske sindstilstand 
  • En beskrivelse af de omstændigheder, der støtter betingelserne om behandlingsindikation eller farlighedsindikation.

 

Rød lægeerklæring

Denne anvendes ved tvangsindlæggelse på farlighedsindikation.
Tidsfrist: Patienten skal modtages på den psykiatriske afdeling hurtigst muligt og senest 24 timer efter at patienten er set af lægen og lægeerklæringen skrevet.

Gul lægeerklæring

Denne anvendes ved tvangsindlæggelse på behandlingsindikation.

Tidsfrist

Patienten skal modtages på den psykiatriske afdeling hurtigst muligt og senest 7 døgn efter at patienten er set af lægen og lægeerklæringen skrevet. Indlæggelsen bør dog altid ske under varetagelse af patientens tarv. Der kan være indikation for akut modtagelse af en manisk patient, som på grund af mani er ved at skandalisere eller ruinere sig selv.

Hvis tvangsindlæggelse sker på både behandlings- og farlighedsindikation, skal der anvendes røde papirer.

Den “gule” eller “røde” lægeerklæring afleveres eller sendes til politiet, som træffer bestemmelse om tvangsindlæggelsens iværksættelse.

Den indlæggende læge skal så vidt muligt være til stede ved tvangsindlæggelsens gennemførelse, og dette gælder indlæggelse på både farlighedsindikation (røde papirer) og behandlingsindikation (gule papirer). Politiet skal give lægen besked om tidspunktet for tvangsindlæggelsens gennemførelse.

Ved meddelelse om tvangsindlæggelse kan en patient ændrer beslutning og give samtykke til indlæggelse. Hvis beslutningen om tvangsindlæggelse er truffet, og lægen er i gang med at skrive lægeerklæringen, bør tvangsindlæggelsen ske, idet patientens samtykke på dette sene tidspunkt ikke er udtryk for et reelt frit valg.

Politiets medvirken

Politiet har to funktioner. For det første skal politiet kontrollere, at lovens betingelser for tvangsindlæggelse er opfyldte. Politiet underskriver politierklæringen om tvangsindlæggelse. For det andet træffer politiet aftale med den psykiatriske afdeling om tidspunktet for tvangsindlæggelsen og bringer patienten til den psykiatriske afdeling.

 

 

 

 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel