Neuropsykiatriske symptomer ved demens [BPSD]

Neuropsykiatriske symptomer ved demens [BPSD]

BPSD er betegnelsen “behavioural and psychological symptoms of dementia” og er indført som benævnelse for adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer.

 

Disse symptoner forekommer blandt demente, men som hverken er egentlige demenssymptomer eller symptomer, som kan klassificeres i en anden kendt diagnose i ICD-10. De fleste demente udvikler under forløbet BPSD. 


Symptomer

BPSD kan være en lang række af forskellige symptomer, så som aggressivitet, agitation, tristhed, angst, rastløshed, hyperaktivitet, voldsadfærd, søvnforstyrrelser, mistænksomhed, råben, stereotyp adfærd, hallucinationer og vrangforestillinger.

Første trin er sammen med plejepersonalet og evt. pårørende at identificere de symptomer, som er behandlingskrævende. Det forsøges at finde mulige psykosociale belastninger i miljøet og vurdere, om der er psykologiske forklaringer på BPSD. Mulige belastninger søges fjernet, og der rådgives og vejledes om et mere hensigtsmæssigt miljø omkring patienten.

Hvis de psykosociale foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, kan det blive indiceret at behandle BPSD med psykofarmaka (andet trin). Betegnelsen BPSD er udtryk for, at der ikke er en kendt psykiatrisk diagnose, som kunne indicere en specifik psykofarmakologisk behandling.

I stedet at forsøges at sammenstille behandlingskrævende psykiske symptomer og finde den psykiatriske diagnose, som disse symptomer ligner mest. Appetitløshed, ulystfølelse og manglende interesse for samvær ligner mest en depressiv tilstand, og der vælges behandling med et SSRI-præparat.

Hvis de sammenstillede, behandlingskrævende symptomer er agitation, aggressivitet, mistroiskhed og fjendlighed, ligner symptomerne mest en psykotisk tilstand. 


Behandling

Hvis symptomerne passer bedst til en depression, vælges behandling med et SSRI-præparat. Hvis symptomerne er psykoselignende, vælges et atypisk antipsykotikum, som f.eks. risperidon 1-2 mg daglig eller olanzapin 2,5-7,5 mg daglig. Der er dokumentation for effekt af risperidon og olanzapin på aggressivitet, agitation og psykotiske symptomer.

Sundsstyrelsen har advaret landets læger mod at behandle demente med risperidon og olanzapin på grund af øget risiko for apopleksia cerebri, men anfører samtidig, at andre antipsykotika kan have samme bivirkniinger.

Dokumentationen for effekt af SSRI på depressive symptomer ved demens er svag.

  
 
 
 
 
 

 

Seneste artikler

Øvrige artikler i kapitel